Categories

Boycott

1995, installation / experimental intervention, Joachim Stein

boycott of french culture
boycott of french culture

Boycott of french culture, galeri rotor, Gothenburg (Sweden)